Semester 3 (Ambilan Jun 2016)

BCNB3073 - Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran Mengarang

BCNB3063 - Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran Membaca

Kursus ini membincangkan konsep, prinsip, dan model rekabentuk pengajaran bagi teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; kemahiran menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; penggunaan internet serta isu dan trenda terkini dalam teknologi pendidikan.


This course discusses concepts, principals, and instructional design model for educational technology; selection, development, application and evaluation of instructional media; skills in using various instructional media; the integration of information and communication technology in teaching and learning; Internet utilization,  issues and challenges in educational technology.