Semester 4 (Ambilan Jun 2015)

Kursus ini merangkumi  konsep dan aspek sosiobudaya pelbagai kelompok  di Malaysia; implikasi kepelbagaian sosiobudaya; persekitaran bilik darjah mesra budaya; kemahiran berkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok  serta isu-isu kepelbagaian budaya.

This course encompasses  sociocultural concepts and aspects of various ethnic groups in Malaysia; implications of  different multicultural aspects; culture friendly classroom environment; communication skills; multicultural relationship skills and  issues pertaining to multicultural environment.

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi terkini dan akan datang dalam menghadapi cabaran pembelajaran abad ke-21 serta berupaya merancang program penyebaran pengajaran dan pembelajaran melalui pedagogi abad ke-21 secara lebih berkesan.