Semester 8, PISPMP Ambilan 2011

EDU3083: Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru  (Leadership and Teacher Professional                 Development)

Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika, dan akauntabiliti; peringkat perkembangan guru; peranan guru dan kepemimpinan; struktur organisasi pendidikan; dan perkembangan kemahiran profesional guru di sekolah.

 

This course discusses the concept of profession; characteristics of a teacher as a professional;ethics and accountability; stages of teacher development; leadership and roles of teachers; organizational structure of  the education system, and development of professional skills in schools.

Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran  semasa; tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya; inovasi dalam pendidikan  serta pengurusan perubahan dalam pendidikan. 

This course discusses educational issues and current challenges; early symptoms of emotional disturbances amongst students and teachers; ways to overcome emotional disturbances; innovation and managing educational changes.