PISMP_Ambilan Jan 2014

Kursus ini meliputi peranan bahasa visual dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pengenalan multimedia dan multimedia dalam PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia, mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital, menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia, membuat persembahan multimedia.

This course covers the role of visual language in information and comunicatiaon technologi (ICT), introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. Practical activities cover the use of multimedia, applying creativity and artistic process in producing digital art works, producing multimedia art works as well as presenting multimedia art works.